English (United Kingdom) Viet Nam
CNG Việt Nam có Chủ tịch HĐQT mới và Ban Kiểm soát mới sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hải làm Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Vũ Tuấn Ngọc.


Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ban Kiểm soát mới của Công ty cũng đã bầu Bà Phan Thị Kim Thoa làm trưởng bản kiểm soát.

Quý cổ đông có thể xem thêm tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 11/4/2017Biên bản số 01/BB-BKS ngày 11/4/2017 và các văn bản liên quan đến Đại hội cổ đông trong mục Quan hệ cổ đông.

Trao tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát miễn nhiệm và bầu bổ sung
Các tin khác:
© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign