English (United Kingdom) Viet Nam
   Tin tức
CNG
TPP bao gồm 30 chương, điều chỉnh bao quát 22 lĩnh vực về thương mại và các vấn đề liên quan đến thương mại, từ thương mại hàng hóa đến hải quan và trợ giúp thương mại; biện pháp vệ sinh dịch tễ; rào cản kỹ thuật đối với thương mại; biện pháp phòng vệ thương m

   Quan hệ Cổ đông
CNG
Xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2014.  

   Tin nội bộ
CNG
Ngày 24/11/2015, Công ty CP CNG Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 tại TP. Vũng Tàu. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; tình h

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign